For lavt straffenivå for dyremishandling

I 2001 økte Stortinget strafferammen for brudd på daværende Dyrevernlov fra et til tre år. Formålet med lovendringen var strengere straffer for brudd på dyrevernlovgivningen. Spørsmålet er om den økte strafferammen har medført strengere straffer i praksis. 

Den gamle Dyrevernloven (dvl.) ble erstattet av den nye Dyrevelferdsloven (dvfl.) 1. januar 2010. Med unntak av et strengere skyldkrav, er straffebestemmelsen i dvfl. §37 i all hovedsak en videreføring av tilsvarende bestemmelse i den gamle dvl. §31. Strafferammene er uendret. Før lovendringen var den lengste ubetingede fengselsstraffen gitt på 21 dager. Den lengste betingede fengselsstraffen var 90 dager. Lovens maksimale straff på et år ble altså ikke brukt i noen tilfeller, ikke en gang i nærheten. Den lengste fengselsstraffen som er gitt etter lovendringen er på 100 dager (ubetinget) og 6 måneder (betinget). Lovens maksimale straff på tre års fengsel er altså enda ikke bruktt. 

Bøtenivået har gått noe opp. Lengden på ubetinget fengselsstraff har statistisk sett økt, men straffenivået er fortsatt gjennomgående svært lavt sammenlignet med strafferammen. Lengden på betinget fengselsstraff har gått ned. Lengden på idømt tap av rett til å ha med dyr å gjøre har økt svakt. EKSEMPLER PÅ DOMMER ETTER LOVENDRING

 1. Fjordane tingrett, 22. mai 2007 (klikk på linken for å komme til hele dommen på Lovdata)
  En mann ble dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for vanstell av sauer. På grunn av mangelfull foring og øvrig vanskjøtsel døde 21 sauer. Den tiltalte ble fradømt retten til å eie, ha, bruke, handle med eller stelle husdyr, unntatt katt, i tre år. 

  Til sammenligning har naskeri og tyveri dobbelt så lang fengselstraff, jf. Straffeloven (Strl.) §391a og §257.

 2. Sør-Østerdal tingrett, 11. oktober 2010
  Til tross for anbefalinger fra Mattilsynet, unnlot en hesteholder å sko hesten selv om hovene ble skarpt beskåret. Hesten måtte lide med dette i to år. Straffen ble satt til en bot på kr. 10 000,-. 

  Samme straff fikk en person som hadde oppført seg bråkete på offentlig sted. 

 3. Kristiansand tingrett, 9. februar 2007
  En 49 år gammel mann ble dømt til å betale en bot på kr. 2 000 for å ha avlivet tre kattunger ved å slå dem i hodet med en planke. I formildende retning ble det lagt vekt på at tiltalte ga en fortrolig tilståelse, og at kattungene var nær ved alderen der den anvendte avlivingsmetoden ville vært lovlig, jf. forskriften §3.

  Urinering på offentlig sted straffes med bot på over dobbelt så mye. Eksempel her

 4. Oslo tingrett, 22. desember 2009
  En 50 år gammel mann ble dømt til 30 dager ubetinget fengsel for å ha kastet en hund ned en bakke og deretter sparket den til døde. 

  Proforma ekteskap gav samme fengselsstraff, samt 80 000 i bot.  

 5. Kristiansand tingrett, 23. november 2006
  En mann ble dømt til å betale en bot på kr 4 000 for å ha tatt livet av en katt som kom inn på eiendommen hans ved å kaste flere steiner på katten slik at den døde. 

  Eggkasting på hus gav kr 6 000 i bot.


Det har blitt forsket på at vold mot dyr har sammenheng med vold mot mennesker. Mishandling av dyr bør selvfølgelig tas alvorlig med hensyn til dyrene, men det er også viktig å se sammenhengen mellom ulike typer voldshandlinger. En ofte sitert amerikansk undersøkelse viser at 75% av aggressive kriminelle hadde en foftid med dyremishandling. Flere undersøkelser tyder på at dyremishandling og barnemishandling ofte forekommer i de samme familiene. En studie fra New Jersey fra 1983 viste at 88% av familiene som hadde dyr og mishandlet barna, også mishandlet dyrene. 

Den nye Dyrevelferdsloven slår fast at dyr har egenverdi, men dette er lite nyttig så lenge rettssystemet ikke beskytter dyrene mot ulovlig mishandlig - politiet henlegger dyrevernsaker nesten systematisk, og straffeutmålingene er oftest bare symbolske. Dyremishandling anses ikke som en alvorlig forbrytelse av politiet. 

Samfunnet hadde blitt tryggere for alle dersom vold mot dyr ble sett på som en alvorlig forbrytelse i seg selv. Både NOAH og Dyrevernalliansen jobber iherdig for at dette skal bli tatt mer alvorlig. Bli medlem og støtt deres arbeid!Kilder: Rapport av Dyrevernalliansen "tap av rett" fra 8/10-13, artikkel av NOAH om vold mot dyr

Tonje Kvamme

15.10.2013 kl.21:45

Du er så god! Takk for at du skriver om dette, sånne ting bør komme frem i lyset ofte og det kan aldri bli satt nok fokus på det! Latterlig lave er straffene her i landet når det gjelder dyrene... Det bør snart skje noe drastisk. De eksemplene du har nevnt ovenfor er til å grine av.. :( Men uansett, kjempebra artikkel du har lagd der! :)
Malin Prytz

15.10.2013 kl.21:53

Tonje Kvamme: Tusen takk! <3 Jeg var ikke klar over at straffene var så lave før jeg satte meg inn i det, det er jo som du sier til å grine av..

Skriv en kommentarMalin Prytz

En blogg med hovedfokus på min hjertesak: dyrevelferd ♥

Kontakt: minhjertesak@hotmail.com

Follow on BloglovinBla i bloggen hits